Freinet
De Beuk

Want daarom zijn wij een #Freinetschool!

We schuiven met ons team een aantal Freinetprincipes naar voor, rekening houdend met onze eigenheid. 


  • Er is een open communicatie tussen leerlingen en begeleiders, gebaseerd op wederzijds respect en gelijkwaardigheid. We spreken elkaar aan met de voornaam. Niemand gaat uit van zijn eigen gelijk, we kunnen van elkaar leren. We hanteren de term ‘Groeikansen’ om dit te verwoorden.

 

  • We vinden samenwerking belangrijk op alle niveaus. Dit kan via het team (smartschool, telefonisch), het coachinggesprek, het tienercontact en het oudercontact. Ook daarbuiten wordt ieders mening serieus genomen.

 

  • Het team ondersteunt leerlingen in hun zoektocht naar richtingen die aansluiten bij hun interesses en talenten. Via activerende werkvormen wordt de motivatie van de leerlingen aangewakkerd. Er blijft altijd ruimte voor inspraak en kritische opmerkingen.

 

  • We stellen hoge verwachtingen. Slagen en falen worden beide gezien als een stap in het leerproces. We benoemen het belang van groeikansen. De leerling leert omgaan met feedback, zowel van de begeleider als van zijn medeleerlingen, en leert deze ook zelf te geven.

 

  • Kennisverwerving door experimenteel (onder)zoeken leidt tot een betere verankering en maakt het leerproces zinvoller, zowel tijdens lessen als projectweken. Leerlingen krijgen de kans om in hun Eigen werktijd het eigen leer- en oefenproces in handen te nemen.

 

  • We zijn ervan overtuigd dat klassikaal onderwijs zijn waarde heeft en vinden het daarnaast nodig dat leerlingen zelfstandig en in groep aan de slag gaan. De leerlingen kunnen bij bepaalde projecten en opdrachten mee bepalen waarrond ze werken en op welke manier ze deze uitvoeren.

 

  • Als leerlingen over de grens gaan en moeten bijgestuurd worden, geloven we dat praten in de meeste gevallen zinvoller is dan sanctioneren. In die coachinggesprekken geven leerlingen aan wat zij nodig hebben om het de volgende keer beter te doen. We gaan altijd uit van de Nieuwe Autoriteit in onze omgang met de leerlingen.


  • Orde en discipline zijn belangrijk om een goede werksfeer te creëren, maar zijn geen doel op zich. Geen regels om de regels. Begeleiders en leerlingen proberen samen op zoek te gaan naar de achterliggende oorzaken bij een verstoorde groepsdynamiek.